Notice call for Inspection and Objection of SVR1 to GV2009

MSUNDUZI MUNICIPALITY
PUBLIC NOTICE CALLING FOR INSPECTION
OF SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL AND LODGING OF OBJECTIONS

Notice is hereby given in terms of Section 49 (1)(a)(i) read together with section 78(2) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 2004 (Act No. 6 of 2004), hereinafter referred to as the "Act", that the a Supplementary Valuation Roll 1 for the financial years 2009/10, 20010/11, 2011/12 and 2012/13 is open for inspection at the Municipal offices, listed below, from 4th May 2009 to 5th June 2009.  In addition the supplementary valuation roll is available at website: www.msunduzi.gov.za

The Supplementary Valuation Roll can be viewed during office hours, from 4th May 2009 to 5th June 2009 at the following Municipal office:

- 4th Floor, Valuation Division - Professor Nyembezi Centre, 341 Church Street

An invitation is hereby made in terms of section 49(1)(a)(ii) of the Act that any owner of property or other person who so desires should lodge an objection with the municipal manager in respect of any matter reflected in, or omitted from, the supplementary valuation roll within the abovementioned period.

Attention is specifically drawn to the fact that in terms of section 50(2) of the Act an objection must be in relation to a specific individual property and not against the supplementary valuation roll as such.  The form for lodging of an objection is obtainable at the Municipal offices, listed above, or on the Municipal website: www.msunduzi.gov.za

The completed form/s must be returned to a Municipal Office listed above by 16h00 on the 5th June 2009.

It is noted that staff are available at the following inspection point to assist any person who may require help in the completion of an objection form.

- 4th Floor, Valuation Division - Professor Nyembezi Centre, 341 Church Street

For enquiries please telephone 033 3922296

RF Haswell (JP)
Municipal Manager

ISIZULU

UMASIPALA WASE MSUNDUZI
ISAZISO SOMPHAKATHI, KUBIZWA BONKE ABANTU
BAZOBONA IROLL ENEZELAYO YOKUCWANINGWA FUTHI KUFAKWE NEZI MPIKISO

Isaziso sifakwe ngokwe sigaba 49(1)(a)(i) kumele sifundwe ndawonye nesigaba 78(2) se Local Government: Municipal Property Rates Act, 2004 (Act No. 6 of 2006), lapha kubizwa njenge "Act" iroll enezelayo yokuqala yokucwaningwa kanyaka u2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, ivuliwe ukuthi ingayibonwa emahhovisini amasipala lawa abhalwe ngenzansi, kuzoqala ngomhlaka 04 Meyi 2009 kuya ku 05 Juni 2009. Iroll enezelayo ungaphinde uyithole kwi nzulu lwazi yakwa masipala ethi www.msunduzi.gov.za

Iroll yokucwaninga ingabonwa ngezikhathi zomsebenzi kusukela ku 04 Meyi 2009 kuya ku 05 Juni 2009 kuleli hhovisi likamasipala elilandelayo:

- 4th Floor, Endaweni yaba cwaningi- Professor Nyembezi Centre, 341 Church Street

Isimemo senziwe ngokwe sigaba 49(1)(a)(ii) se Act esithi noma umuphi umnikazi wendlu ongavumelani nemali efakelwe indlu yakhe angafaka impikiso kumphathi wakwa masipala mayelana nokungavumelani nacho noma umuzi wakho ungawutholi kwi roll konke lokhu kumele ukwenze maphakathi kwezi khathi ezishiwo ngaphezulu.

Ukulalela kudonswa kakhulu kwisigaba 50(2) se act, impikiso kumele ibe mayelana nendlu eyodwa aye nge roll iyonke. Amafomu okufaka impikiso ungawathola emahhovisini akamasipala abhalwe ngaphezulu, noma kwinzulu lwazi kamasipala www.msunduzi.gov.za

Ifomu egcwalisiwe kumele uyihambise emahhovisini amasipala abhalwe ngaphezulu, lingakashayi ihora lesine ntambama (16h00) ngomhlaka 05 Juni 2009.

Uma kukhona abantu abadinga usizo ngokugcwalisa amafomu bakhona abantu ababekiwe abangasiza.

- 4th Floor, Endaweni yaba cwaningi- Professor Nyembezi Centre, 341 Church Street

Uma unemibuzo fonela 033 392 2296

RF Haswell (JP)
Umphathi Wakamasipala

Copyright © 2018 Msunduzi

Close

Get the Flash Player to see this player.